Gezinsvertegenwoordiger Scheiding en Ouderschap

Voor, tijdens of bij veranderende omstandigheden na een scheiding, is het voor veel ouders lastig overzicht te bewaren. Veel aandacht gaat uit naar het regelen van allerlei zaken. In juist deze situatie kan het fijn zijn voor ouders als er iemand is die de ouders ondersteunt om het overzicht te krijgen en te bewaren. Scheiden en Mediation beschikt over een uitgebreid netwerk van professionals: ontwikkelingspsychologen, advocaten gespecialiseerd in familie- en jeugdrecht, MfN-gecertificeerde mediators, financieel/hypotheek-adviseurs, therapeuten voor individuele, relatie- of gezinstherapie en kindbehartigers. We werken sinds zes jaar met een gezinsvertegenwoordiger die als neutrale derde naast het gezin staat en objectief en vanuit het perspectief van alle betrokkenen ouders en kinderen door het proces van A tot Z door een scheiding heen helpt. We adviseren en informeren ouders, werken samen en verwijzen vrijblijvend en onafhankelijk door naar diverse ervaren professionals voor juridische, financiële, psychische en pedagogische hulp en ondersteuning. Door korte lijnen en samenwerking tussen de verschillende disciplines is overleg en afstemming mogelijk. Een gezinsvertegenwoordiger, die ouders en kinderen begeleidt tijdens de scheiding, kan escalatie en juridisering van het conflict verminderen en zelfs voorkomen. Binnen de gemeente en daarbuiten kunnen verschillende professionals adviseren en of geraadpleegd worden indien nodig, zodat ouders ondersteund worden en kinderen niet onnodig belast worden met de scheiding. De gezinsvertegenwoordiger heeft hierin een coördinerende rol. Door korte lijnen en samenwerking tussen de verschillende disciplines is overleg en afstemming mogelijk. Hierdoor zijn ouders en kinderen in deskundige handen en krijgen ze de best mogelijke hulp en begeleiding. Naast passende hulp en advies is kennis en ervaring van groot belang in het goed begeleiden van het complexe proces van een scheiding.

Door de inzet van een gezinsvertegenwoordiger staat er een neutrale derde naast het gezin die objectief en vanuit het perspectief van alle betrokkenen ouders en kinderen door het proces van scheiding heen helpt. Het is heel normaal dat ouders door alles wat op hen afkomt in een scheiding niet weten of scherp hebben wat helpend is voor hun kind. Door een gezinsvertegenwoordiger in de arm te nemen, houden ouders samen met de gezinsvertegenwoordiger tijdens en na de scheiding regie over het gehele proces.

De gezinsvertegenwoordiger fungeert als ‘spin in het web’, vergelijkbaar met het werk van een gezinsvoogd in het gedwongen kader of een gezinscoach in het vrijwillig kader. De gezinsvertegenwoordiger zorgt voor de juiste ondersteuning en hulp in afstemming met het gezin, het sociaal netwerk en de betrokken professionals. Hij/zij is contactpersoon en coördineert en bewaakt de voortgang. Het is aangetoond dat ouders en kinderen hierdoor sneller en beter door het proces van een scheiding heenkomen, ondersteund door het eigen sociaal netwerk. Ook kunnen ze door goede voorlichting en advies op een constructieve manier voor hun kinderen samen het ouderschap invullen, waardoor de kinderen zo min mogelijk schade van de scheiding ondervinden.

De gezinsvertegenwoordiger begeleidt ouders die besloten hebben uit elkaar te gaan, of al gescheiden zijn, die niet weten waar en/of hoe ze moeten beginnen, waar ze goed aan doen in het belang van de kinderen, ouders die vastgelopen zijn in procedures, die het lastig vinden om samen tot goede afspraken over de kinderen te komen, of zich daaraan te houden. De gezinsvertegenwoordiger bespreekt met ouders wat er allemaal rond de scheiding (nog) geregeld moet worden en waarover ouders afspraken willen maken, welke afspraken zij willen maken, en wat dit voor de verschillende gezinsleden betekent. De gezinsvertegenwoordiger stelt een plan van aanpak op, waarin staat wat er nodig is en zal dit coördineren. De gezinsvertegenwoordiger stemt dit af met de verwijzer en zal tijdens het gehele traject de verwijzer blijven informeren.

De gezinsvertegenwoordiger kan met ouders een ouderschapsplan opstellen of een bestaand ouderschapsplan wijzigen/aanpassen. Dit gebeurt in samenwerking met deskundige, betrokken en oplossingsgerichte advocaten die oog hebben voor alle aspecten van een scheiding. Zij  controleren of partijen alle informatie die noodzakelijk is, hebben gekregen en of zij begrijpen welke consequenties er zijn aan de keuzes die ze gemaakt hebben. Hier worden geen extra kosten voor berekend.

Het doel van het inzetten van een gezinsvertegenwoordiger

Het doel is om direct de juiste en passende hulp en ondersteuning in te zetten om voorkomen dat problemen zich ontwikkelen, opstapelen en verergeren. Dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen blijven ontwikkelen en niet gebukt gaan onder of belast worden met volwassen scheidingszaken. De gezinsvertegenwoordiger zorgt dat er ondersteuning is van het sociaal netwerk, dat hulp zich niet opstapelt of herhaalt en extra hulp ingezet kan worden als dat nodig is.