KINDEREN DIE MEER ZORG NODIG HEBBEN

Tegenwoordig strand 1 op 3 huwelijken. In gezinnen met een ziek of gehandicapt kind loopt 1 op 2 huwelijken stuk. Dit heeft alles te maken met de druk die de intensieve zorg legt op de relatie en het verwerkingsproces waar ouders doorheen gaan. Als deze kinderen bij een scheiding betrokken zijn, vraagt dit extra zorgvuldigheid en aandacht in het scheidingsproces. Denk hierbij aan het regelen en verdelen van de van de zorgtaken, het aanvragen van WMO voorzieningen, zoals aanpassingen aan de woning, taxi-vervoer naar school en de zorg vanuit de WLZ. Ik ben als mediator gespecialiseerd in de begeleiding van zorg-gezinnen en beschik over de nodige ervaring, kennis en deskundigheid.

WMO/Jeugdwet

De WMO regelt dat kinderen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Voor kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), en kortdurend verblijf nodig hebben. De gemeente organiseert deze zorg voor alle kinderen. Waaronder de kinderen die voorheen een indicatie in de Awbz hadden en de behandeling van jongeren in de geestelijke gezondheidszorg, die nu door de zorgverzekeraar vanuit de Zvw (Zorgverzekeringswet) wordt betaald. Dit is geregeld in de nieuwe Jeugdwet, die per 1 januari 2015  is ingevoerd. Uitgangspunt in deze wet is om goede zorg voor het kind te garanderen, door de zorg minder versnipperd aan te bieden, met minder zorgverleners per kind en per gezin. In de ogen van het kabinet kan dat het beste vanuit een loket of sociaal team dichtbij het gezin.

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor zorg uit Wet langdurige zorg

Uw kind heeft blijvend (levenslang) zorg nodig,  permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig, en zorg nodig vanwege een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of vanwege een lichamelijke ziekte. Deze zorg kunt u aanvragen bij het CIZ.

Ouderschapsplan op maat

In het ouderschapsplan worden kind-specifieke zorgafspraken gemaakt. Elk kind met een beperking is uniek en heeft een ouderschapsplan op maat nodig. Het is belangrijk dat alles rondom de zorg en de verdeling hiervan goed doorgesproken en vastgelegd wordt in het ouderschapsplan. Denk hierbij aan:

  • Ziekte/beperking kind en verdeling zorg;
  • Opvoedingsafspraken;
  • Periodiek overleg m.b.t. de zorg, bijv. om de 2 à 4 weken;
  • Afspraken met kinderartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, enz.;
  • Budgetbeheer PGB en besteding PGB
  • Aanvragen van hulpmiddelen WMO of andere zorg en begeleiding.
  • Aanspreekpunt huisarts/kinderarts;
  • Medische informatie delen;
  • Netwerk onderhouden;
  • Contact met verschillende instanties en zorgverleners.