Verwijzers

Verwijzers zoals CJG, (huis)arts, jeugdconsulent, buurtcoach, wijkcoach, gezinsvoogden, Jeugdbescherming, kinderbescherming en de rechtbank kunnen ons benaderen voor het aanmelden of voor casus-overleg. Een aanmelding kan telefonisch: 0575-474522, via de mail: info@scheidenenmediation.nl of via het aanmeldformulier Jeugdhulp op de website scheidenenmediation.nl

Scheiden en Mediation is als jeugdhulpaanbieder de specialist als het gaat om scheidingshulpverlening aan ouders en kinderen. Wij willen met onze dienstverlening de emotionele impact voor ouders en kinderen die in een scheiding betrokken raken zoveel mogelijk beperken. Kinderen in een scheidingssituatie bevinden zich in een kwetsbare en afhankelijke positie. Dat vraagt van professionals uiterste zorgvuldigheid en deskundigheid.

Er wordt binnen 2 tot 4 weken een startgesprek of kennismakingsgesprek gepland. Dit gesprek kan ingepland worden op 1 van onze locaties. We nodigen verwijzers zoals jeugdconsulenten en gezinsvoogden uit om aan te sluiten bij het startgesprek.
Onze professionals maken zoveel mogelijk in afstemming met de verwijzer en aangemelde ouder(s) kind/jongere of gezin een gezamenlijke probleemanalyse en stellen samen de werkwijze, doelen en aanpak vast. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak.
Er is helderheid over de aanpak, de doelen en de frequentie en de duur van de contacten met kinderen en/of ouders. Er is een duidelijk verband tussen de aanpak en de doelen waaraan gewerkt wordt. Afspraken worden na afloop van de intake al ingepland, waardoor we rekening kunnen houden met ieders agenda. Binnen 4 weken kan een eerste afspraak ingepland worden. De voortgang evalueren we regelmatig.

We kunnen vanuit onze organisatie Scheiden en Mediation voor zowel ouders als kinderen tegelijkertijd hulpverlening inzetten. Jeugdigen en hun ouders zijn het uitgangspunt en de hulp is zo licht en gewoon mogelijk, maar ook intensief waar nodig. Er zijn korte lijnen in onze organisatie en er is regelmatig contact en afstemming met verwijzers waardoor we snel kunnen schakelen en afstemmen als dit nodig is. Het is mogelijk om zowel met ouders als kinderen aan de slag te gaan. Trajecten kunnen met meerdere hulpverleners parallel aan elkaar lopen. Er kan direct gestart worden met zowel de ouders als de kinderen/jongeren, maar we kunnen ook eerst met ouders starten en daarna  met de kinderen of andersom. Gedurende het traject wat we starten zullen we de voortgang regelmatig afstemmen/evalueren. Soms is er meer/minder of andere hulp nodig. Omdat elke aanmelding en situatie weer anders is vinden wij maatwerk belangrijk.

In het menu onder ‘Scheiden en Jeugdhulp’ staan de interventies die wij aanbieden:
Ouderschap Blijft
Specialisme pedagogisch advies en psycho-educatie bij het opstellen of aanpassen van een ouderschapsplan
Begeleide omgang – we hebben een Omgangshuis in Vorden en vanaf september 2024 in Zevenaar, maar bieden ook begeleide omgang aan op andere locaties binnen SDA, MIJOV, Centraal Gelderland
SCHIP-behandeling
Parallel Solo Ouderschap (PSO)
Emotionally focused therapy and mediation (EFT en EFM)
Act4Kids
Kind-vertegenwoordiger
Gezinsvertegenwoordiger Scheiding en ouderschap

Scheiden en Mediation is gecontracteerd voor jeugdhulp in het Sociaal Domein Achterhoek, Zorgregio MIJOV en in Sociaal Domein Centraal Gelderland.(begeleide omgang)