Kind-vertegenwoordiger: specialistische hulp door jeugd en gezinsprofessionals aan kinderen en jongeren in een scheidingssituatie.

Scheiden en Mediation is als jeugdhulpaanbieder de specialist als het gaat om scheidingshulpverlening aan ouders en kinderen. Wij willen met onze dienstverlening de emotionele impact voor ouders en kinderen die in een scheiding betrokken raken zoveel mogelijk beperken. Kinderen in een scheidingssituatie bevinden zich in een kwetsbare en afhankelijke positie. Dat vraagt van professionals uiterste zorgvuldigheid en deskundigheid. Daarom hebben we de jeugdhulpinterventie “Kind-vertegenwoordiger” ontwikkeld.

Wat kan een Kind-vertegenwoordiger betekenen?

Met het inzetten van Kind-vertegenwoordigers willen we voorkomen dat kinderen emotioneel belast worden en/of het gevoel hebben te moeten kiezen tussen hun ouders. Kind-vertegenwoordigers kunnen contactverlies tussen ouder en kind voorkomen. Ze wijzen ouders en kinderen de weg en weten welke belangen en emoties er kunnen spelen. Zij ondersteunen kinderen in hun behoeften en geven ook tips, uitleg en opvoedadvies aan ouders en betrokken professionals. Zij zetten diverse interventies en methodes in om in gesprek te komen met kinderen.

De kind-vertegenwoordigers vertalen de belangen van kinderen die in een scheiding betrokken zijn. Sommige kinderen hebben een neutrale vertrouwenspersoon nodig die hen helpt hun eigen wensen en behoeftes te kunnen aangeven en verwoorden. Kind-vertegenwoordigers houden goed in de gaten hoe het met de kinderen gaat. Ze kunnen kinderen voorbereiden en ondersteunen tijdens gesprekstafels en in de rechtbank. Kind-vertegenwoordigers kunnen ook ondersteunend zijn bij het opstellen van ouderschapsplannen als het bijvoorbeeld gaat om het adviseren welke zorgregeling past bij de ontwikkelingsleeftijd van kinderen.

Ervaringsdeskundigen

De kind-vertegenwoordigers zijn ervaringsdeskundigen en weten hoe het is om een scheiding mee te maken en/of hebben persoonlijke ervaringen met verlies en rouw. Bijvoorbeeld hoe het is als je ouders gaan scheiden of gescheiden zijn. Het rouwproces van een scheiding kun je wat betreft de bijbehorende emoties vaak vergelijken met andere rouwprocessen, zoals het verliezen van een dierbare. Het is fijn om te praten met iemand die zich kan verplaatsen in wat je voelt en meemaakt. Kind-vertegenwoordigers kunnen de weg wijzen in scheidingsland. Ze kunnen kinderen weerbaarder maken. Ze geven tips en informatie en verwijzen naar websites waar je informatie kunt vinden en/of met lotgenoten van jouw leeftijd kunt praten. Voor jongeren is het fijn om een ervaringsdeskundige als maatje te hebben. De Kind-vertegenwoordiger kan een voorbeeld zijn en inspireren. Vaak helpt de hulp van een ervaringsdeskundige Kind-vertegenwoordiger om meer vertrouwen te krijgen in de professionals en hulpverleners in de jeugdhulp.

Jeugdigen en gezinnen kunnen in het “vrijwillig kader” gebruik maken van de Kind-vertegenwoordiger, maar deze hulp kan ook opgelegd geworden binnen het “gedwongen kader”. De samenwerking met jeugdhulp komt dan niet op eigen initiatief tot stand, en dat kan invloed hebben op de samenwerking tussen de jeugd- en gezinsprofessional en de jeugdige cliënt en het gezin. Dat vraagt om extra inspanning bij het zorgvuldig legitimeren van het handelen.

 

HBO/WO geschoolde pedagogen of Jeugd en Gezinsprofessionals met een SKJ registratie

Als je een beroep doet op de ondersteuning van een Kind-vertegenwoordiger is het belangrijk je te realiseren dat ouders en kinderen zich in een kwetsbare en afhankelijke positie bevinden. Dat vraagt van professionals uiterste zorgvuldigheid en deskundigheid. De Kind-vertegenwoordiger zorgt er daarom voor dat hij zijn handelen zowel vakinhoudelijk als beroepsethisch kan onderbouwen. De beroepscode – met daarin de concrete normen die het handelen in de praktijk vormgeven is daarbij een belangrijk kader.

Onze Kind-vertegenwoordigers zijn ervaren HBO/WO geschoolde pedagogen of Jeugd en Gezinsprofessionals met een SKJ registratie. Voor wie als Jeugd en Gezinsprofessional wordt ingezet voor risicovolle en complexe zaken is registratie bij het SKJ verplicht. De SKJ-registratie toont aan dat hulpverleners voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid. Ze ontwikkelen zichzelf continu en ze werken  volgens de professionele standaarden van de beroepsgroep.

 

Integrale en effectieve jeugdhulp d.m.v. Kind-vertegenwoordiger en Gezins-vertegenwoordiger

We kunnen vanuit onze organisatie Scheiden en Mediation voor zowel ouders als kinderen tegelijkertijd hulpverlening inzetten. Jeugdigen en hun ouders zijn het uitgangspunt en de hulp is zo licht en gewoon mogelijk, maar ook intensief waar nodig. Er zijn korte lijnen in onze organisatie en er is regelmatig contact en afstemming met verwijzers waardoor we snel kunnen schakelen en afstemmen als dit nodig is.

Het is voor ouders duidelijk wie het aanspreekpunt is voor het gezin. Wij werken hierin met een gezins-vertegenwoordiger. Professionals en het gezin maken een gezamenlijke probleemanalyse en stellen samen doelen en aanpak vast. De Kind-vertegenwoordiger richt zich specifiek op hulpverlening voor de kinderen. De gezins-vertegenwoordiger richt zich op hulpverlening en ondersteuning voor de ouders. De inzet van een gezinsvertegenwoordiger zorgt voor de meeste ouders voor rust. Gezins-vertegenwoordigers geven ouders het gevoel er niet alleen voor te staan, waardoor ouders zich gehoord, gezien en ondersteund voelen. Belangrijk hierin is dat ouders de verantwoordelijkheid gaan nemen om de kinderen te steunen in hun behoeften en niet andersom.

De hulp die de Kind-vertegenwoordiger biedt in samenwerking met de Gezins-vertegenwoordiger wordt systematisch geëvalueerd en gemonitord. De integrale jeugdhulp die we bieden kan voor kinderen en gezinnen met complexe problemen bijdragen aan minder wisselingen in hulpverleners, betere afstemming tussen hulpverleners en zorg op verschillende levensgebieden en continuïteit van zorg tijdens overgangsfasen.

Wordt een Kind-vertegenwoordiger vergoed?

De werkzaamheden van een Kind-vertegenwoordiger worden volledig vergoed vanuit de Jeugdwet in het Sociaal Domein Achterhoek en Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe waar Scheiden en Mediation gecontracteerd is voor jeugdzorg en WMO. De Jeugdwet is bedoeld voor jeugdigen (kinderen en jongeren) en hun ouders die ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien of bij de opvoeding.

In de Jeugdwet is vastgelegd dat er meerdere partijen mogen verwijzen naar de jeugdzorg. Dat zijn de jeugdconsulenten van de sociale teams, professionals in het wijkteam, huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, rechters en jeugdbeschermers.

 

Hoe gaan Kind-vertegenwoordigers te werk?

  • Er wordt een aanmelding gedaan bij Jeugdhulporganisatie Scheiden en Mediation:
    Telefonisch: 0575-474522, via de mail: info@scheidenenmediation.nl of via het aanmeldformulier Jeugdhulp op de website scheidenenmediation.nl
  • Er wordt een intakegesprek of kennismakingsgesprek gepland.
  • Professionals en het gezin maken een gezamenlijke probleemanalyse en stellen samen de werkwijze, doelen en aanpak vast en leggen dit vast in een plan van aanpak.
  • Er is helderheid over de aanpak, de doelen en de frequentie en de duur van de contacten met kinderen en/of ouders.
  • Er is een duidelijk verband tussen de aanpak en de doelen waaraan gewerkt wordt.